Thông tin giáo dục

Số điện thoại: {{dien_thoai}}

Đang tải...
Danh sách hồ sơ giáo dục của con
STT Họ tên Trường Lớp Tin nhắn Điểm danh Bảng điểm Thời khóa biểu
{{index+1}} {{listinfo.full_name}} {{listinfo.ten_truong}} {{listinfo.ten_lop}}